آموزش عربی 1 ( عادل اشکبوس)

قواعد درس سوم

در اين درس مي خواهيم با پنج باب ديگر از هشت باب ثُلاثي مزيدآشنا شويم.

(با حفظ كردن اين جدول بيشتر قواعدِ درسِ سوم را به راحتي ياد مي گيريد)

باب

وزن ماضي

وزن مضارع

وزن مصدر

وزن امر

تَفَعُّل

تَفَعَّلَ

يَتَفَعَّلُ

تَفَعُّل

تَفَعَّلْ

تَفاعُل

تَفاعَلَ

يَتَفاعَلُ

تَفاعُل

تَفاعَلْ

اِفتِعال

اِفْتَعَلَ

يَفْتَعِلُ

اِفتَعال

اِفتَعِلْ

اِنفِعال

اِنفَعَلَ

يَنفَعِلُ

اِنفِعال

اِنفَعِلْ

اِستِفعال

اِستَفْعَلَ

يَستَفْعِلُ

اِستِفعال

اِسْتَفْعِلْ

مثال براي اين 5 باب :

ماضي

مضارع

مصدر

امر مخاطب

تَقَدَّمَ:   پيشرفت كرد

يتَقَدَّمُ:  پيشرفت مي كند

تَقَدُّم:   پيشرفت كردن

تَقَدَّمْ:    پيشرفت كن

تَظاهَرَ: وانمود كرد

يَتَظاهَرُ: وانمود مي كند

تَظاهُر:  وانمود كردن

تَظاهَرْ:   وانمود كن

اِشتَرَكَ: شركت كرد

يَشْتَرِكُ: شركت مي كند

اِشتِراك: شركت كردن

اِشتَرِكْ:   شركت كن

اِسْتَعْلَمَ: خواست بداند

يَستَعْلِمُ: مي خواهد بداند

اِستِعلام: طلب دانستن

اِستَعْلِمْ:   بخواه كه بداني

اِنْهَدَمَ:   نابود شد

يَنْهَدِمُ:   نابود مي شود

اِنهِدام:   نابود شدن

اِنْهَدِمْ:      نابود شو

: 1- ماضي، مضارع، مصدر و امر مخاطب باب تَفَعُّل از حروف اصلي « ع ل م» كدام است؟

الف: تَعْلَمَ، يتَعَلَّمُ، تعليم، تَعَلَّمْ

ب: عَلَّمَ، يُعَلِّمُ، تَعَلُّم، عَلِّمْ

ج: تَعَلَّمَ، يَتَعَلَّمُ، تَعَلُّم، تَعَلَّمْ

2- ماضي، مضارع، مصدر و امر مخاطب باب تَفاعُل از حروف اصلي «ب د ل» كدام است؟

الف: تَبادَلَ ، يَتَبادَلُ، تَبادُل،تَبادَلْ

ب: بَدَّلَ ،يُبَدِّلُ، تبديل، بَدِّلْ

ج: تَبَدَّلَ، يَتَبَدَّلُ، تَبَدُّل، تَبَدَّلْ

3- ماضي، مضارع، مصدر و امر مخاطب باب اِفتِعال از حروف اصلي «ف خ ر» كدام است؟

الف:  تَفاخَرَ، يتَفاخَرُ، تَفاخُر، تَفاخَرْ

ب: اِفْتَخَرَ، يفْتَخِرُ، اِفتِخار، اِفْتَخِرْ

ج: تَفَخَّرَ، يَتَفاخَرُ، اِفتِخار، اِفتَخَرَ

4-  ماضي ، مضارع، مصدر و امر مخاطب باب اِنفِعال از حروف اصلي « ق ط ع» كدام است؟

الف: تَقاطَعَ ، يَتَقاطَعُ، تَقاطُع، تَقاطَعْ

ب: اِنقَطَعَ، يَنقَطِعُ، اِنقِطاع، اِقْطَعْ

ج: اِنقَطَعَ، يَنقَطِعُ، اِنقِطاع، اِنقَطِعْ

5- ماضي و مضارع ، مصدر و امر مخاطب باب اِستِفعال از حروف اصلي « ع ل م» كدام است؟

الف: اِستَعْمَلَ، يستَعمِلُ، اِستِعمال، اِستَعمِلْ

ب: اِستَعْلَمَ، يستَعلِمُ، اِستِعلام، اِستَعْلِمْ

ج: أستَعْلِمُ، يستَعمِلُ ، اِستِعمال، اِستَعْلَمَ.

نكته ها:

نكته 1:

در ترجمه به فارسي فعلهاي باب «تَفاعُل» مفعول وجود ندارد.

تَظاهَرَ   النّاسُ  فِى  الشوارع .           مردم در خيابانها تظاهرات كردند.

فعل    فاعل    جار و مجرور

: ترجمه ي صحيح كدام است؟ «تَمارَضَ الطِّفلُ.»

الف: كودك تظاهر به بيماري كرد.        ب: بچّه را مريض كردند.

نكته 2:

گاهي در ترجمه فعلهاي باب تَفاعُل و مُفاعَلَة حرف «با»  مي آيد.

جوادٌ تَعارَكَ صَديقَهُ : جواد با دوستش دعوا كرد.

أخـﻰ يُجالِسُ الأبرارَ: برادرم با  نيكان همنشيني مي كند.

: ترجمه صحيح كدام است؟ «كاتَبَ الاِبنُ والِدَتَهُ».

الف: پسر چيزي براي مادرش نوشت.          ب: پسر با مادرش نامه نگاري كرد.

نكته3:

 فعلهاي باب انفعال فعل لازم هستند يعني مفعول ندارند.

 اِنهَدَمَ   البيتُ . خانه ويران شد.

فعل      فاعل

: ترجمه ي صحيح كدام است؟ 

« اِنقَطَعَت الشَّجَرَة.»

الف: درخت قطع شد.                      ب: درخت را قطع كرد.

نكته 4:

 فعلهاي باب اِفتِعال و تَفَعُّل لازم هستند؛ امّا گاهي هم متعدّي مي باشند.

(لازم يعني بدون مفعول معني اش كامل است؛ ولي متعدّي احتياج به مفعول دارد.)

تَفَتَّحَ الوردُ: گل باز شد.        

 نحنُ نَفْتَخِرُ بالرازى: ما به رازي افتخار مي كنيم.

: ترجمه ي صحيح كدام است؟  

« اِشْتَرَكْنا فِى الحفلة.»

الف: ما را در جشن شركت دادند.              ب: در جشن شركت كرديم.

نكته 5:

 فعل هاي باب استفعال بيشتر اوقات متعدّي هستند يعني  مفعول لازم دارند. 

نستخرجُ       النفطَ    من باطنِ  الأرض. نفت را از درون زمين  استخراج مي كنيم.

فعل و فاعل   مفعول  جار و مجرور

: ترجمه ي صحيح كدام است؟ 

« اِستَعْمَلْتُ شيئاً.»

الف: چيزي را به كار گرفتم.               ب: چيزي به كارم آمد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 11:23  توسط عادل اشکبوس  |